Updates :

1) HESK -> 2.3
2) Pligg -> 1.2.0
3) SMF -> 2.0.1
4) Symfony -> 1.4.14
5) Smarty -> 3.1.0
6) Oxwall -> 1.2.4